Миколаївська обласна рада
професійних спілок

Оплата праці

Як розраховуються виплати за час відпустки

alt

Згідно з роз'ясненням фахівців Міністерства соціальної політики України, обчислення середньої заробітної плати для оплати працівникам часу щорічної відпустки провадиться з урахуванням норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі – Порядок).

Відповідно до п.2 Порядку, обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка.


Детальніше...

Про допомогу на оздоровлення

        Щодо матеріальної допомоги на оздоровлення, то порядок і умови її нарахування мають бути визначені в колективному договорі.

         Якщо колдоговором передбачено, що допомога на оздоровлення нараховується в розмірі середньомісячної заробітної плати, то її обчислення провадиться відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі – Порядок), виходячи з виплат за останні 2 місяці, що передують місяцю надання допомоги.

       Відповідно до п.8 Порядку в разі, коли середньомісячна заробітна плата визначена як розрахункова величина для нарахування виплат та допомоги (матеріальної, вихідної допомоги), вона обчислюється множенням середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

       Середньоденна заробітна плата обчислюється діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число робочих днів за цей період.

     Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарних місяці згідно з графіком підприємства, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

Мінімальний розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про оплату праці» мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати некваліфікованих працівників визначаються Генеральною угодою, отже, є обов’язковою нормою для додержання всіма, без виключення, роботодавцями.

Детальніше...

Як визначається підсумований облік робочого часу?

Розкажіть, що таке підсумований облік робочого часу, якими документами він регулюється і як правильно розраховується? Заздалегідь вдячна за відповідь.

Ольга ПАНОВА,
м. Черкаси

Олександр ТОВСТЕНКО,
директор Департаменту
заробітної плати та умов
праці Мінсоцполітики:

— Порядок застосування підсумованого обліку робочого часу, за яким ви працюєте, наведено у Методичних рекомендаціях щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затвердженого наказом  Мінпраці від 19.04.2006 року № 318.

Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходу на роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період. Норма робочого часу за обліковий період визначається за календарем з розрахунку шестиденного робочого тижня, семигодинного робочого дня (чи відповідного скороченого робочого дня) з урахуванням скороченого робочого часу напередодні вихідних днів до 5 годин і напередодні святкових і неробочих днів — на 1 годину.

У порядку, встановленому в колективному договорі, норма робочого часу за обліковий період може визначатися за графіком п’ятиденного робочого тижня. Враховуючи те, що при п’ятиденному робочому тижні КЗпП України не передбачає встановлення конкретної тривалості щоденної роботи, норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення часу тривалості робочого дня на кількість робочих днів за календарем п’ятиденного робочого тижня, що припадають на цей період, з рівною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих днів.

При підсумованому обліку робочого часу час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважають надурочним і він оплачується згідно зі статтею 106 Кодексу Законів про працю.

Оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду.

Обліковий період встановлюється в колективному договорі підприємства і може вимірюватися місяцем, кварталом, півріччям або роком. Він охоплює робочий час і години роботи у вихідні і святкові дні, години відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді.

Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за цей період. Під час підрахунку нормального числа робочих годин облікового періоду включаються дані, які за графіком або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання трудових обов’язків у зв’язку з відпусткою, виконанням державних або громадських обов’язків, тимчасовою непрацездатністю тощо.

У разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП)  за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену  на підприємстві. Години роботи, що перевищують цю норму, вважаються надурочними і оплачуються в подвійному розмірі. Тому під час підрахунку надурочних годин робота у святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується, оскільки вона вже оплачена у подвійному розмірі (п. 11 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого робочого часу, затверджених наказом Мінпраці від 19.04.2006 року № 138).

Тому якщо працівник відпрацював якусь кількість годин у святкові і неробочі дні, встановлені статтею 73 КЗпП, понад норму  робочого часу за обліковий період, то ці години не будуть вважатися надурочними, оскільки робота у святкові та неробочі дні вже була врахована при підрахунку норми робочого часу за обліковий період і відповідно оплачена.

Відповідно до статті 108 КЗпП робота у нічний час оплачується у  підвищеному розмірі, що встановлюється в колективному договорі, з дотриманням норм генеральною, галузевою (регіональними) угодами, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Нічним часом вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку (ст. 54 КЗпП).

При підсумованому обліку робочого часу графіки роботи (змінність) мають розроблятися так, щоб тривалість перерви в роботі між змінами (включаючи перерву на обід) була не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (частина перша статті 59 КЗпП), тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не меншою, як сорок дві години (стаття 70 КЗпП). Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється (частина друга статті 59 КЗпП).

В окремих випадках тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку може бути скорочена, але не менше, як на 12 годин на добу. На умовах, визначених колективним договором, невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку підсумовуються і можуть бути надані як додаткові вільні від роботи дні протягом облікового періоду.

Враховуючи те, що згідно зі статтею 7 Закону «Про колективні договори і угоди» у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, то режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку встановлює роботодавець самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством та Галузевою угодою. 

 

 

За матеріалами «Урядового кур’єру»

 

Про стан виплати заробітної плати на підприємствах м. Миколаєва (станом на 01.08.2011 р.)

За інформацією департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївського міськвиконкому, станом на 01.08.11 р. заборгованість на 34 економічно-активних підприємствах міста Миколаєва склала 52 823,7 тис. грн. (на 485,5 тис. грн., або на 0,9% більше ніж на 01.07.11 р.).

На 01.08.11 р. виникло 4 нових підприємства-боржники із загальною сумою боргу 190,1 тис. грн. Протягом серпня п.р. на даних підприємствах заборгованість погашено в повному обсязі або частково.

Із загального числа підприємств-боржників – 14 підприємств державної форми власності (сума заборгованості за липень п.р. зросла на 393,1 тис. грн. і на 01.08.11 р. склала 34 281,0 тис. грн., або 64,9% від загальної суми боргу по місту), 4 підприємства комунальної форми власності (заборгованість – 2 353,5 тис. грн., або 4,4 % від загальної суми боргу, що на 717,1 тис. грн. менше за показник попереднього місяця), 16 підприємств колективної та приватної форм власності (заборгували 16 189,2 тис. грн., або 30,6 % від загальної суми боргу – це на 809,5 тис. грн. більше ніж на 01.07.11 р.).

За оперативними даними, станом на 30.08.11 р. загальна сума заборгованості у м.Миколаєві на 18 підприємствах-боржниках склала 49 504,9 тис. грн., що на 3 318,8 тис. грн. або на 6,3% менше порівняно з 01.08.11 р. Зменшення суми боргу відбулося за рахунок погашення заборгованості 16 підприємствами у повному обсязі на суму 2 227,0 тис. грн. та 8 підприємствами частково погашено боргу із заробітної плати на суму  1 091,8 тис. грн.

Разом з тим, викликає занепокоєння стан виплати поточної заробітної плати за липень, яка на 30.08.11 р. виплачена лише на 54% від нарахованої до сплати загальної суми по місту, що може призвести до зростання боргу майже на 15 млн.грн.

Усі підприємства-боржники охоплені перевірками щодо дотримання чинного законодавства про оплату праці. Робота, спрямована на погашення заборгованості із виплати заробітної плати, триває.

Оголошення

 1. ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО!

  Пропонуємо нові форми надання консультацій. Своє запитання Ви можете направити на адресу електронної пошти Миколаївської облпрофради: 

  orps@mksat.net


 2. В облпрофраді працює
  громадська приймальня з питань захисту прав споживачів.

  Консультації надаються спеціалістами інспекції з питань захисту прав споживачів в Миколаївській області безкоштовно кожного останнього четверга місяця

  з 15.00 до 17.00 у к.203 Будинку спілок вул. Лягіна, 2).


 3. Зверніть увагу!

  Оновлена інформація:

  Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, інші державні виплати

  (Розділ «Державні соціальні стандарти»)


 4. Фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах березня

  2018 року для працездатних осіб склав

     3322 грн.

  (за даними Міністерства соціальної політики України).


Календар

< квітня 2018 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання